Espoirs

Indoor-Beschtleeschtungen Espoirs masc.
19 / 12 / 2022

 

60 m
Esp
7"19
ROSA
Steve
Jun
2005
200 m
Esp
22"88
SCHEER
Sebastian
Jun
2000
300 m Esp 35"38 FISCHER Sven Esp 2011
400 m
Esp
49"63
FISCHER
Sven
Esp
2011
600 m
Esp
1'23"19
FISCHER
Sven
Esp
2011
800 m
Esp
1'54"07
FISCHER
Sven
Jun
2010
1 000 m
Esp
2'29"54 
 THULL
Tim
Esp
2019
1 500 m
Esp
 3'56"01
MELLINA
Pol
Esp
2010
3 000 m
Esp
8'28"89
MELLINA
Pol
Esp
2010
5 000 m ESP 14'54"16 WEICHERDING Gil ESP 2022
60 m h.
Esp
9*53 
HAYEN
Jacques 
Jun
2005
Weitsprong
Esp
6,20 m
REISER
Georges
Cad
2014
Héichsprong
Esp
1,93 m
HAYEN
Jacques
Jun
2006
Dreisprong Esp 11,15 m MICHEL Roy Jun 2011
Perche
Esp
4,10 m
MICHEL
Roy
Esp
2013
Poids 
Esp
12,51 m
MICHEL
Benny
Esp
2022
Heptathlon Esp 3.698 P THILL Mikita Cad 2010
4 X 200 m
Esp
 1'35"51 RIVNY
STEFFEN
HERBER
KOHL
Genrikh
Kevin
Eric
Yannick
Cad
Jun
Esp
Jun
2012